Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԲ. ՄԱՀ ՏԱՐԱԺԱՄ 1627 ԱՄԻ

Եւ մինչ յայսմ վշտի եւ տարակուսանաց էաք, անկաւ մահ տարաժամ երկրորդում ամին սաստիկ աշխարհս Լէհաց. եւ ոչ մնաց գիւղ, աւան, քաղաք առողջ ի մահվանէ. բայց առաջին մահն այլ մեծ էր։ Եւ սկսան փախչել ամենայն քաղաքաց։ Եւ  ի Լովն եւս չի մնաց մարդ եւ ոչ շէնլիք։ Եւ այս երկրորդ մահ եղեւ, որ եւ ես եղկելիս փախեայ [1] ընդ փախուցեալս յերեսաց ահի բարկութեանն Աստուծոյ առ ժամանակ մի՝ ի Րօհաթին գեղաքաղաք մի ինն մղոն հեռի Լովայ [2] ։ Եւ կացաք անդ տնով իրեք ամիս եւ շաբաթ մի, այս է Վերացման Խաչէն մինչ սուրբ Յակոբ. եւ անդ մեծաւ տրտմութեամբ եւ սգով կացեալ, մինչեւ ծագեաց առաւօտ խաղաղութեան. ամենողորմ [3] Տեառնէ մերմէ. եւ անցաւ բարկութիւնն. զոր գոհացողական փառս մատուցաք Աստուծոյ, որ փրկեաց զմեզ արժանահաս մահտարաժամէն. ապա եկաք ի տուն եւ ի բարկութիւնս մեր. փառք Աստուծոյ։[1]            փախեա

[2]            լովա

[3]            ամէնողորմ