Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԻԴ] ԿՐՕՆ ՏԱՃԿԱՑ

Աստուած ասեն. եւ զերեքանձեայ աստուածութիւնն ուրանան՝ զՀայր, զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին. թէ [եւ] ի գիրս իւրեանց ունին եւ յարապ լեզուս դաւանեն զԵրրորդութիւնն ասելով. ալլահ, վալահ, թալահ, եւ ռօհ, զոր գրած է ի գիրքն Հարցմանց. այլ եւ գտցես ի պատասխանիսն Մատթէոսի վարդապետի ընդդէմ Տաճկաց։ Այլ եւ զՔրիստոս ոչ դաւանեն, այլ մարգարէ. եւ չորս գիրս ընդունին՝ զԱրարածքն, զՍաղմոս, զԱւետարան. բայց չորրորդ որ իւրեանց Մէհմէտին է՝ Ղուրան կոչեն, եւ զայն առաւել պատվեն քան զայլսն։