Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԻԸ]  ԴՐԱԽՏՆ ՓԱՓԻՆ

Եւ այլ օր գնացաք ի միւս դրախտն. եւ անդ զարմանաշէն իրս տեսաք. եւ ազգ մի կակուղ քարէ բարձր լեռներ շինած է, ընդ որ ջուր գայր ի վար, եւ ոչխարք եւ անասունք արածէին ի հովիտսն. եւ կայր առջեւն մեծ հաւուզ մի չորս կողմն չորս աղբիւր խաչանման, բոլորն քարէ աթոռք [1] կազմեալ. եւ երբ կամէր մարդ նստիլ ի վ[ե]րայ նորա, ընկղմէր աթոռն ի ջուրն, նստատեղն թռջէր [2]. եւ այլ շատ թամաշանի տեսաք. զի եւ հողն ամէն նախըշ էր եւ ջուրքն ի ջաշմանուն երկու, երեք մզրախ թռչէր. կային եւ անդ ծառք եւ ծաղիկք գունզգուն [3], որ երթեւեկքն ի գեղեցկութենէն զմայլէին։[1]            յաթոռն

[2]            թռչէր

[3]            քունզքուն