Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԹ]  SAN GIUSEPPE DEI FALEGNAMI, CARCER MAMERTINUS

Եւ գնացաք օր մի ի բանտն Պետրոսի. որ էր փառաւոր եկեղեցի. եւ մտեալ ի ներս՝ տեսաք զբանակութիւնս հաբեղայից, վայելուչ եւ ծաղկաւէտ իբրեւ զդրախտն Ադամայ։ Եւ ցուցին մեզ մատուռ մի գեղեցիկ բոլորաձեւ. եւ զդուռն բոլոր երկաթապատ. եւ ասին աստ կան շղթայքն [1] Պետրոսի. եւ խնդրեցաք վանաց հօրէն, որ եբաց մեզ եւ եցոյց մեզ զշղթայս [2] եւ զինճիլն խնկարկութեամբ եւ բազում ջահիւք եւ մոմովք, զոր ահիւ եւ դողութեամբ եւ աղօթիւք անցուցին ի վիզս մեր ամենիս։ Եւ զայն պահեալ՝ բերին մեզ Անդրէի [3] առաքելոյն խաչափայտն, որ պատած էր խատիֆով. զոր խնդութեամբ համբուրեցաք եւ երեսնիս շփեցաք. եւ զի հին էր եւ մաշած, արծաթն անցուցել էին։

Եւ անտի եկաք ի Սան Տօմէնիք. որ եւ սա մեծ եւ փառաւոր եկեղեցի է. եւ լայնանիստ, ի բարձր լերան վ[ե]րայ [4], սալարակապ վիմօք։ Եւ մերձայս վանիցս էր վանքն Ալեքսիանոսի ճգնաւորի. եւ մտեալ ի ներս՝ տեսաք զգեղեցկաշէն տաճարն. եւ տարան զմեզ ի խուղն, ուր ԺԸ ամ ճգնեցաւ. յորում գրած էր ամէն տնօրինականքն. եւ էին տախտակքն եւ սիւնքն հնացեալ։ Եւ անտի տարան զմեզ ի զօրաւոր պատկերն Աստուածածնին, ուստի ձայն ել թէ Մուծէք այսր զմարդն Աստուծոյ. եւ գրած էր զհայր եւ զմայրն. եւ մատուռն ուր ծնօղացն գերեզմանքն էին. զոր երկրպագեալ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք։ Եւ այս վանքեր ամէն ի վերայ լերին էին. եւ գետն առջեւովն կ՚երթայր [5] ։

Եւ անտի եկաք Գրիգոր Ակռակօնտացոյն վանքն. եւ տեսաք բանտն եւ աղօթատեղն. եւ ուր պատուհասեցաւ Սաբինոս քահանայն եւ Կրիսկինդոս սարկաւագն եւ ամենայն զրպարտողացն երեսնին սեւ եւ կլափնին բաց եւ մարմինքն ի մէջ հրոյն այրեցեալ. զոր սուրբ գերեզման նորա աղօթեցաք։ Բայց ոմանք ասեն թէ Ակռակօն կղզի է մերձ Մալթայու. անդ է գերեզման սրբոյն։[1]            շխթայք

[2]            զշխթայս

[3]            Անտրէի

[4]            վրա

[5]            կերդայր