Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Ե]  ԱՄԱՍԻԱ

Զոր անտի մէկ օրն հասաք ի մայրաքաղաքն ԱՄԱՍԻԱՅ, ուստի էր մեծ զինաւորն Թէոդորոս եւ Քաթարինէ կոյսն եւ Վասիլիսկոս, այլ եւ քաջամարտիկն սուրբ Գէորգ։ Եւ էր սա ի վերայ երկու լերանց. եւ ի մէջ լերանցն երթայր մեծ գետ մի. եւ կայր երեք եկեղեցի Հայոց եւ ԲՃ տուն հայի՝ եկաց եւ բնակաց. եւ աւագերէց մի տէր Գրիգոր՝ յոյժ խրթին, այլ եւ վարդապետ ժամասաց. այլ եւ ծերունի եպիսկոպոս մի՝ քաղցրահամ եւ անուշ եղանակաւոր, տէր Վարպետ Ազարիա կաթողիկոսին։ Կային ի նմա անուանի մարդիկ՝ ոսկերիչք եւ պօյախանաճիք։ Եւ էր յոյժ մրգաշատ եւ բարելի, եւ անտի ելանէ ազնիւ սերկեւիլն եւ յոլով։ Կացի անդ շաբաթ մի. ապա տէր Գրիգորն եւ Պարոնտէրն զիս ամէն օր քովերուն չի թողին. մեծ հարկիք եւ պատիւ արարին մեղաւորիս։