Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԲ]  ՀԱՆԴԷՍՔ Ի ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԱՒՈՒՐ

Եւ կայ բարի սահման մի այլ յԵրուսաղէմ Ֆռանկաց, որ ամէն տարի զՔրիստոսի տնօրինականքն գործովք կատարեն, որպէս ի Հռոմ։ Զի Ղազարու ուրբաթն հարպետն պարոնին տասդուրն գնայ ի բերթն, ուր [1] Գերեզման է Ղազարու, եւ անդ պատարագ մատուցանէ հաբեղայիւք. եւ անդ զօրն եւ զգիշերն հսկմամբ անցուցանէ։ Եւ ընդ առաւօտն Ծաղկազարդի կրկին հեծնու էշ եւ հաբեղայքն առաջի եւ զկնի՝ գան իջանեն Ձիթենեաց լեռնէն ի վայր ձիթենեօք եւ արմաւենեօք [2]. եւ մտեալ ի քաղաքն անցանեն սուրբ Յակոբայ առջեւով, զի այն է ճանապարհ. եւ Հայք ելանեն ի դուրս վանացն ընդ առաջ նոցա. ոմանք զհանդերձս տարածեն ներքոյ իշոյն, եւ այլք զտօլպանտս գլխոց. իսկ կէսք ոստս [3] ի ծառոց եւ տերեւս ձիթենոյ եւ արմաւենոյ մատուցանէին, որպէս Հրեայքն [4] Յիսուսի. եւ այսպիսի փառօք եւ պատվով մեծարելով զհետ երթային. զոր եւ մեք աչօք մերովք տեսաք [5] ։[1]            յուր

[2]            ձիթենօք եւ յարմաւենօք

[3]            յոստս

[4]            հրէայք

[5]            Ծաղկազարդի այս հանդէսը յառաջագոյն հայերը կը կատարէին, բայց ապա խափանուած էր։ Յետոյ փրանկիսկեանները սկսան միւսանգամ կատարել։ Տեղի կ՚ունենար ժողովրդեան այնպիսի խուռն մասնակցութեամբ եւ խանդավառութեամբ, որ նոյն իսկ մահմեդականները կը դիմէին հանդիսատես եւ փառաբանակից ըլլալու։ Քրիստոնէից յաղթական մուտքն էր այն եւ քաղաքին համար թատերական տեսարան մը։ Չուն գեղեցիկ նկարագրած է Guglingen, Itinerarium, 138, որ հանդիսադիրն իսկ եղած է. անոր հետեւելով տուած է նկարագրութիւնը P. L. Lemmens, Die Franziskaner im Heiligen Lande (1336-1551). M ü nster i. W. 1916, էջ 169, ըստ ամենայնի ձայնակից Սիմէոնի տողերուն։