Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԳ] ԱՎՐԱԹ ՊԱԶԱՐ

Եւ ի գնալն հանդիպեցաք յԱվրաթ պազարն։ Տեսաք անդ տիքմատաշ մի յոյժ բարձր. զի գլուխն հազիւ երեւէր, զոր զանազան պատկերք եւ ձիք եւ բանք կոփած էին ի նմա, հիանալի տեսողաց։ Կային եւ այլ տիքմատաշք, բայց սորա նման բարձր չէին։